Kod objekta :

 

Procedura kupovine

 

Pošto pronađete odgovarajuću nekretninu, posredstvom agenta prodaje i usaglasite sa vlasnikom uslove oko kupovine, kod notara se potpisuje kupoprodajni ugovor, koji opisuje obaveze kupca, cijenu i uslove plaćanja. Kupac tada plaća depozit, koji obično iznosi  5-10 %  od ugovorene cijene. U slučaju da kupac odustane od kupovine, vlasnik nije dužan da vrati depozit, a ako prodavac odustane od prodaje nekretnine dužan je da vrati depozit kupcu u dvostrukom iznosu. Sve troškove kod notara obicno snosi  kupac.

potpisivanje-ugovora 

Ugovor je dokument na osnovu kojeg kupac isplaćuje prodavcu novac i kojim se nakon izmirenja svih obaveza prema prodavacu, stiče pravo vlasništva. Kada prodavac dobije novčana sredstva predviđena ugovorom, notar u ime kupca predaje neophodnu dokumentaciju Katastru za prenos vlasništva na Kupca.

Nakon kupovine kupac je dužan da plati porez na nepokretnost u iznosu od 3% od ukupne cijene (porez 3% se ne placa za nove nekretnine u slucaju kada je kupac prvi vlasnik). Zakonski rok za knjiženje je do 60 dana, nakon toga ste registrovani kao vlasnik.

prodaja stanova kljuc-940x430

Ako je Kupac strani drzavljanin, tokom potpisivanja Kupoprodajnog ugovora po zakonu je obavezno prisustvo sudskog tumača. Inostrani građani mogu  kupovati nekretnine u Crnoj Gori bez ikakvih ograničenja, kako fizičko lice tako i pravno. Jedini izuzetak je kupovina zemljišta. Prema zakonu strano fizičko lice ne može posjedovati neurbanizovano zemljište, kao ni zemlju čija površina prelazi 5000 m2.