Porezi na nepokretnost u Crnoj Gori

Porez na promet nepokretnosti

Stopa poreza na promet nepokretnosti u Crnoj Gori iznosi 3% od poreske osnovice, odnosno od trzisne vrijednosti nekretnine. Porez na promet nepokretnosti se ne placa za nove nekretnine, vec samo za koriscene, dakle ukoliko kupujete stan u novogradnji, odnosno ukoliko ste prvi vlasnik nekretnine porez na promet se ne placa. Obveznik poreza na promet nepokretnosti je sticalac nepokretnosti. Predmet oporezivanja je promet nepokretnosti. Prometom nepokretnosti smatra se svako sticanje vlasništva na nepokretnosti u Crnoj Gori. Porez na promet placa se jednokratno.

-Porez na promet nepokretnosti ne plaćaju fizička lica koja sa tim nepokretnostima rješavaju stambeno pitanje, a najviše do 20 m2 po članu domaćinstva.

-Porez na promet nepokretnosti ne plaćaju državni organi, organi jedinice lokalne uprave, kao i međunarodne organizacije koje stiču nepokretnost za obavljanje svoje djelatnosti.

-Porez na promet nepokretnosti se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o utvrđivanju poreske obaveze

Porez na nepokretnost

Godisnji porez na nepokretnosti uvodi jedinica lokalne samouprave svojim propisom.

Nepokretnostima se smatraju:
– Zemljište (građevinsko, šumsko, poljoprivredno i ostalo);
– Građevinski objekti (poslovni, stambeni, stambenoposlovni i drugi objekti);
– Posebni djelovi stambene zgrade (stanovi, poslovne prostorije, podrumi, garaže, odnosno garažna mjesta i dr.).

-Obveznik plaćanja poreza na nepokretnosti je pravno i fizičko lice koje je vlasnik nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stambene i poslovne jedinice zgrade ili drugog građevinskog objekta), na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje porez, a osnovica za plaćanje tog poreza je tržišna vrijednost nepokretnosti na taj dan.

-Stopa poreza na nepokretnosti je proporcionalna i može iznositi od 0,25% do 1,00% tržišne vrijednosti nepokretnosti a njenu visinu odredjuje opština svojom odlukom, u zavisnosti od vrste, lokacije, kvaliteta, starosti nepokretnosti.

-Jedinica lokalne samouprave može utvrditi višu poresku stopu od stope utvrdene ovim zakonom koja može biti uvećana od 25% do 150% od utvrđene stope ili kao dio (od 2,5% do 5%) tržišne vrijednosti.

-Poreska obaveza se utvrđuje rješenjem nadležnog poreskog organa opštine.
-Zakonom je propisan manji broj oslobodjenja od plaćanja poreza na nepokretnosti i ona se pretežno odnose na korišćenje državne imovine i objekata od javnog interesa.
-Poreska olakšica je predviđena za stambene objekte koji služe kao glavno mjesto stanovanja, i to za poreskog obveznika 20 % i za svakog člana domaćinstva 10 %, (ova olakšica može iznositi najviše 50 % utvrđene poreske obaveze).

Priključivanje raspravi

Compare listings

usporedi