Procedura kupovine

Pošto pronađete odgovarajuću nekretninu, posredstvom agenta prodaje i usaglasite sa vlasnikom uslove oko kupovine, kod notara se potpisuje kupoprodajni ugovor, koji opisuje obaveze kupca, cijenu i uslove plaćanja. Kupac tada obicno plaća depozit, koji iznosi 5-10 % od ugovorene cijene. U slučaju da kupac odustane od kupovine, vlasnik nije dužan da vrati depozit, a ako prodavac odustane od prodaje nekretnine dužan je da vrati depozit kupcu u dvostrukom iznosu. Sve troškove kod notara obicno snosi kupac.
potpisivanje-ugovora
Ugovor je dokument na osnovu kojeg kupac isplaćuje prodavcu novac i kojim se nakon izmirenja svih obaveza prema prodavacu, stiče pravo vlasništva. Kada prodavac dobije novčana sredstva predviđena ugovorom, notar u ime kupca predaje neophodnu dokumentaciju Katastru za prenos vlasništva na Kupca.
Nakon kupovine kupac je dužan da plati porez na nepokretnost u iznosu od 3% od ukupne cijene (porez 3% se ne placa za nove nekretnine u slucaju kada je kupac prvi vlasnik). Zakonski rok za knjiženje je do 30 dana, nakon toga ste registrovani kao vlasnik.
Ako je Kupac strani drzavljanin, tokom potpisivanja Kupoprodajnog ugovora po zakonu je obavezno prisustvo sudskog tumača. Inostrani građani mogu kupovati nekretnine u Crnoj Gori bez ikakvih ograničenja, kako fizičko lice tako i pravno. Jedini izuzetak je kupovina zemljišta. Prema zakonu strano fizičko lice ne može posjedovati neurbanizovano zemljište, kao ni zemlju čija površina prelazi 5000 m2.

Priključivanje raspravi

Compare listings

usporedi