Kupoprodajni troskovi u Crnoj Gori

Na ovu tarifu potrebno je dodati PDV 21%.

Za vrijednost predmeta preko 120.000,00 eura, za svakih započetih 15.000 €, naknada se povećava za 10 € , s tim što ne može iznositi više od 5000 €.

Za notarsku obradu predugovora odredit će se 50% naknade po ovom Tarifnom broju. Ako se kod istog notara na osnovu predugovora sačini ugovor, naknada za sačinjeni ugovor se umanjuje za naknadu naplaćenu za predugovor, odnosno za 50%.

Za notarsku obradu aneksa ugovora notaru pripada naknada u iznosu od 25% naknade iz stava 1 ovog člana.

Za sačinjavanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje je predviđena obaveznost forme notarskog zapisa, као i za jednostrane izjave u pogledu stvarnih prava na nepokretnostima osim založnih izjava (saglasnost, dozvola, brisovne dozvole i sl.) notaru pripada naknada u visini od 40 €.

Za sačinajvanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje nije predviđena obaveznost forme notarskog zapisa, kao i za sastavljanje jednostranih izjava volje notaru pripada naknada u visini od 20 €.

Za notarske akte kojim se raskidaju ugovori, naknada notara iznosi od 25% nakande. Za sačinjavanje notarskog zapisa ugovora o poklonu u prvom nasljednom redu između roditelja kao poklonodavca i djeteta kao poklonoprimca, notaru pripada naknada u visini od 50% naknade.

Za sačinjavanje jednostrane založne izjave notaru pripada naknada u visini od 80% naknade, stim da naknada ne može biti veća od 1000 € .

Za sačinjavanje zapisa o testamentu, po pravilima koja važe za sudski testament notaru pripada naknada u visini od 100 €.

USLUGE SUDSKOG TUMACA U CRNOJ GORI

Ukoliko je kupac ili prodavac strano lice, odnosno lice koje ne vlada crnogorskim jezikom, prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora kod notara po zakonu je obavezno prisustvo sudskog tumaca. Sudski tumac ce vam prevesti cjelokupan ugovor i po potrebi u kooperaciji sa notarom protumaciti i detaljno objasniti svaki clan ugovora.

Nagrada i naknade za usmeno prevođenje

Za svaki započeti sat  prevođenja tumaču pripada nagrada u iznosu od 50 eura. U praksi 90% ugovora se potpise za manje od sat vremena.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme od dolaska tumača u određeno vrijeme na mjesto gdje se ima izvršiti prevođenje do prestanka potreba za njegovim angažovanjem. Tumač ima pravo na naknadu putnih troškova ukoliko dolazi iz drugog grada.

Za prevod pisanog teksta tumaču pripada nagrada, koja se obračunava po strani prevoda.

Strana prevoda sadrži 1800 slovnih znaka sa razmakom.

Visina nagrade iznosi, za prevod:

–       sa crnogorskog jezika na strani jezik, za svaku prevodilačku stranu 20 eura;

–       sa stranog jezika na crnogorski jezik, za svaku prevodilačku stranu 15 eura;

–       sa stranog jezika na drugi strani jezik, za svaku prevodilačku stranu 25 eura.

Ukoliko je prilikom kupoprodajnog procesa transfer novca u korelaciji sa inostranstvom, preporuka nase agencije je da obavezno uradite pisani prevod kupoprodajnog ugovora posredstvom crnogorskog sudskog tumaca, jer vecina banaka trazi isti na uvid.

Priključivanje raspravi

Compare listings

usporedi